TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

 

Số: 02.2017 /TB-VSĐH           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  07  tháng  03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(nội bộ)

Về việc đăng ký tổng quan/chuyên đề của nghiên cứu sinh

 

Viện đào tạo sau đại học thông báo tới các nghiên cứu sinh như sau:

Để bảo đảm tiến độ nghiên cứu, đề nghị các nghiên cứu sinh đăng ký báo cáo tổng quan/chuyên đề trước ngày 30.03. 2017 gồm những hồ sơ sau:

  • Đơn xin bảo vệ tổng quan/chuyên đề tiến sĩ (Có mẫu trên website của Viện).
  • Phiếu đăng ký vệ tổng quan/chuyên đề tiến sĩ (Có mẫu trên website của Viện).

Dự kiến tổ chức bảo vệ tổng quan/chuyên đề tiến sĩ đầu tháng 5 năm 2017 nên các nghiên cứu sinh cần nộp 5 bản thuyết minh tiểu luận tổng quan/chuyên đề tiến sĩ trước 30.04. 2017.

Mẫu thuyết minh tiểu luận tổng quan/chuyên đề tiến sĩ có trên website của Viện.

Lưu ý:

Đăng ký và đơn phải ghi rõ là báo cáo tiểu luận tổng quan hay chuyên đề số 1, 2, 3.

Trân trọng

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 Viện trưởng

 (đã ký)

PGS.TS. Đặng  Xuân Kiên